Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem je právnická osoba či živnostník 

Správce osobních údajů Hana Slavíčková, č 48852210, se sídlem

Krásného 3849/13, Brno 63600, Česká republika, v obchodním rejstříku zapsal Magistrát města Brna , (dále jen

„správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi

nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních

údajů.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování

osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR"). Jednotlivé účely, pro které správce

osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.hmlab.cz

(dále jen „internetové stránky“).

Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informování o tom, jaké Vaše osobní údaje správce

zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva.

Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění

smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

Zpracovávané údaje

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií

subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

Účel zpracování | Kategorie osobních | Kategorie subjektu údajů | Kategorie příjemců údajů  | Doba   uchování

online obchod a poskytování služeb | jméno, příjméni, adresa, telefon, email | zákazníci | návštěvnící | viz nížeJednotlivými účely zpracování se míní následující:

plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na

základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;

zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to

prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím

telefonního hovoru;

účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;

personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a

zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění

sociálního zabezpečení,č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých

souvisejících zákonů;

statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu

zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové

stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;

zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných

preferencí zákazníka;

oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě

činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále

zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto

činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také

zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing

(např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků

pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu,

zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;

plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení,

poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze

vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby

apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů

nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou

osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně v . Správce je oprávněn zpracovávat některé

informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových

stránek.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

online obchod a poskytování služeb

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv

uplatnit. Jedná se o:

právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce

zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah

informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat

přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to,

nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné

pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení

zpracování;

právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s

právními předpisy;

právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností

souvisejících se zpracováním osobních údajů;

právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu

prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů

správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod

pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se

zpracováním osobních údajů.

Cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují

internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva

stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě

Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení

jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou

užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto

internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po

zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory

vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou

stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim

potřebám.

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás

tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše

soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak

pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více

informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé

funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme

soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních

médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

Google, Facebook , Twitter, Seznam

Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme

těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

Předávání do třetích zemí : Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Informace a otázky

Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových

stránkách www.hmlab.cz nebo prostřednictvím e-mailu na info@hmlab.cz

Platné od 1.1.2023